صدای مشتریان

صدای شما شنیده می شود

سروش چیست؟
سُروش یکی از ایزدان باستانی ایرانیان است. او از ایزدان بزرگی است که در اوستا به صورت مرغ سروشه که همان خروس است، ظاهر می‌شود. سروش پیک ایزدی و پیام آور اهورامزدا است. به خاطر اهمیت بالای مشتریان، سامانه صدای مشتریان که پیام آور مشتریان می باشد را با این واژه نام گذاری کرده ایم.

 

 

 

 

آزمون های سامانه سروش از مشتریان

در انجام این ارزیابی ها بازه زمانی نقش مهمی را ایفا میکندبرخی از ارزیابی ها به صورت ماهیانه انجام می گردد برخی به صورت دوره ایی وتعدادی بطور رندمی صورت می پذیرد.

هدف از ارزیابی :

در فازهای مختلف مانند بازاریابی، پشتیبانی، استقرار رفتار مشتری کنترل شود و قبل از اینکه مشتری به مرحله نارضایتی برسد عواملی که باعث نارضایتی مشتری می گردد شناسایی ومشخص گردد .
1)      ارزیابی رضایت مشتریان شرکت کسرا
2)      ارزیابی ارتباطات فرآیند استقرار از منظر مشتریان
3)      ارزیابی کیفیت فرآیند استقرار از منظر مشتریان
4)      ارزیابی پشتیبانی از منظر مشتریان در پایان دوره پشتیبانی
5)      ارزیابی تحقق درامد از منظر مشتریان
6)      ارزیابی فروش خدمات از منظر مشتریان
7)      ارزیابی فروش محصول ازمنظر مشتریان
8)      ارزیابی ارتباطات پشتیبانی از منظر مشتریان از طریق پیامک
9)      ارزیابی کیفیت پشتیبانی از منظر مشتریان از طریق پیامک

فرم ثبت انتقادات و پیشنهادات