راهکار شرکت های نفتی

راهکار نرم افزار حضور و غیاب و نرم افزار تغذیه برای شرکت های نفتی

توضیحات

صنایع نفت با تنوعی که در فرآیندهای مخصوص به خود دارد و نیز حجم بالای عملیات یکی از صنایعی است که ایجاد یک راهکار جامع و مناسب نرم‌افزاری برای آن می‌تواند بسیاری از نیازهای آن سازمان را حل کند. مهم‌ترین راهکار کسرا برای این نوع شرکت‌ها نرم افزار حضور و غیاب است. راهکار جامعی که به مدیران این امکان را می‌دهد که مرخصی‌ها را به راحتی به سیستم وزارت نفت منتقل کنند و قوانین مربوط به مرخصی را بر اساس سن، سابقه و محل خدمت پیاده‌سازی کنند و نیز بتوانند تردد کارکنان اقماری را ثبت نمایند.

یکی از دغدغه‌های شرکت‌های نفتی تهیه و توزیع غذا بین پرسنل است. فعالیتی که نیاز به هماهنگی و نظم و یک برنامه از پیش تعیین شده دارد. جهت برطرف کردن این نیاز، کسرا نرم افزار تغذیه را ارائه کرده است که برای تخصیص بن‌های رفاهی، مدیریت باشگاه‌های رفاهی و از همه مهم‌تر رزرو غذا و نیز تعریف اعتبار برای آن به کمک این شرکت‌ها می‌آید.

21

راهکار نرم افزار حضور و غیاب

  • امکان ارتباط با سیستم جامع وزارت نفت جهت انتقال مرخصی‌ها
  • پیاده سازی قوانین اعطا مرخصی بر اساس سن، سابقه و محل خدمت
  • پیاده سازی حضور و غیاب کارکنان اقماری (مانند شیفت‌های 2-2، 2-1 و ...)

راهکار نرم افزار تغذیه

  • امکان تخصیص بن‌های رفاهی با محدوده‌های زمانی و عددی
  • امکان مدیریت باشگاه‌های رفاهی برای کارکنان و خانواده‌های آن‌ها
  • در نظر گرفتن سهمیه‌های متفاوت برای بن و یا باشگاه
  • امکان تعریف اعتبار برای رزرو غذا و تحویل امکانات
22

همواره می توانید روی ما حساب کنید