راهکار شرکت های خوشه ای

راهکارهای نرم افزار حضور و غیاب و نرم افزار تغذیه برای شرکت های خوشه ای

توضیحات

شرکت‌هایی که زیر مجموعه‌های زیادی دارند برای مدیریت و کنترل تردد کارکنان خود باید از یک نرم افزار یکپارچه، در قالب قوانین متعدد استفاده کنند؛ مانند نرم افزار حضور و غیاب کسرا که به عنوان راهکاری مخصوص این شرکت‌ها ارایه شده است.

این نرم افزار شرکت‌های خوشه‌ای را قادر می‌سازد مدیریت شرکت‌های مختلف را در یک نرم‌افزار جامع و یکپارچه به دست بگیرند و قوانین متفاوت آن‌ها را به آسانی پیاده سازی کنند. هم چنین ادمین های مختلفی برای شرکت‌ها متفاوت منسوب نمایند. با این نرم‌افزار مدیر ارشد بر کل مدیران میانی، قوانین وضع شده و دسترسی‌های خاص یک ادمین محلی نظارت کامل دارد.

182

راهکار نرم افزار حضور و غیاب

  • مدیریت شرکت‌های متعدد در یک نرم افزار یکپارچه
  • وضع قوانین مختلف برای آن‌ها و انتساب ادمین های متفاوت به هر کمپانی
  • امکان نظارت ادمین کلی بر مجموعه قوانین و وضع دسترسی‌های خاص برای ادمین های محلی

همواره می توانید روی ما حساب کنید