راهکار سازمانهای خصوصی و دولتی

راهکارهای کسری برای صنایع مختلف

راهکارهای نرم افزار تغذیه برای سازمان‌های خصوصی و دولتی :

 • مدیریت غذای کارکنان بر اساس سهمیه‌های مختلف
 • امکان تعریف انواع قیمت گذاری بر اساس نوع غذا، زمان سرو غذا، سمت دریافت کننده غذا و ...
 • نسخه موبایل نرم افزار رزرو غذا و امکان رزرو غذا از طریق اپلیکیشن
 • تعریف انواع قوانین و گزارش‌های سیستم اتوماسیون تغذیه
 • قابلیت صدور ژتون کاغذی و یا الکترونیکی
 • مشخص کردن افراد مجاز به دریافت غذا بر اساس شیفت‌های کاری
 • سیستم کاملاً آنلاین با امکان چک کردن قوانین هنگام رزرو غذا
 • پوشش انواع مدل‌های غذای مهمان و یا روز فروش
 • عدم وجود محدودیت در آیتم‌های سیستم (تعداد غذا، تعداد رستوران، وعده‌های غذایی، بازه‌های سرو و ...)

راهکارهای نرم افزار اتوماسیون تردد برای سازمان‌های خصوصی و دولتی :

 • امکان تعریف انواع قوانین تردد برای افراد مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت
 • امکان تعریف انواع گزارش‌های، قابل تطبیق با قانون کار، قوانین وزارت علوم و ...
 • موتور گردش کار جهت حذف اسناد کاغذی و اتوماسیون کنترل تردد
 • انواع صفحه‌های مربوط به حاضرین و غایبین به صورت آنلاین

همواره می توانید روی ما حساب کنید