راهکار شرکت های نفتی

راهکارهای کسری برای صنایع مختلف

صنایع نفت بدلیل تنوع فرایندهای مختلف و خاص به خود و همچنین حجم عملیات بالا یکی از صنایعی است که ایجاد یک راهکار جامع و مناسب نرم افزاری برای آن می تواند بسیاری از نیازهای آن سازمان را مرتفع نماید. در ادامه به مهمترین امکاناتی که در این راهکار ارائه شده است اشاره می شود.

21

راهکار حوزه تردد :

  • امکان ارتباط با سیستم جامع وزارت نفت جهت انتقال مرخصی ها
  • پیاده سازی قوانین اعطا مرخصی بر اساس سن، سابقه و محل خدمت
  • پیاده سازی حضور و غیاب پرسنل اقماری(مانند شیفت های 2-2، 2-1 و ...)

در حوزه حراست :

  • امکان تخصیص بن های رفاهی در محدوده های زمانی و محدوده های تعدادی(برای مثال بن کفش، گوشت قرمز و ...)
  • امکان مدیریت باشگاه های رفاهی برای پرسنل و خانواده ایشان
  • در نظر گرفتن سهمیه های متفاوت برای بن و یا باشگاه
  • امکان تعریف اعتبار برای رزرو و تحویل امکانات
22

همواره می توانید روی ما حساب کنید