راهکار شرکتهای خوشه ای

راهکارهای کسری برای صنایع مختلف

شرکت‌هایی که زیر مجموعه‌های زیادی دارند برای مدیریت و کنترل تردد کارکنان خود باید از یک نرم افزار یکپارچه، در قالب قوانین متعدد استفاده کنند؛ مانند نرم افزار حضور و غیاب کسرا که به عنوان راهکاری مخصوص این شرکت‌ها ارایه شده است.

182

راهکار حضور و غیاب :

  • مدیریت شرکت های متعدد در یک نرم افزار یکپارچه
  • وضع قوانین مختلف برای آنها و انتساب ادمین های متفاوت به هر کمپانی
  • امکان نظارت ادمین کلی بر محموعه قوانین و وضع دسترسی های خاص برای ادمین های محلی

همواره می توانید روی ما حساب کنید