راهکار شرکتهای صنعتی

راهکارهای کسری برای صنایع مختلف

در شرکت‌های صنعتی مانند ایران خودرو، سایپا و ذوب آهن اصفهان نیاز است که دسترسی کارگران به صفحه‌ی تردد خود از طریق سیستم‌هایی دیگری فراهم شود. مثل کیوسک‌های عمومی و اپلیکیشن های موبایل که از مکان‌های مختلف دسترسی به شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی سازمان دارند. تیم کسرا برای این شرکت‌ها راهکاری متناسب با نیازشان ارایه کرده است که علاوه بر این ویژگی بتواند دسترسی‌های متفاوتی را به افراد مختلف بدهد.

18

راهکار حضور و غیاب

  • قابلیت‌های این نرم افزار برای شرکت‌های صنعتی
  • فراهم شدن دسترسی به سیستم برای کارگران از راه‌هایی مانند کیوسک‌های عمومی، اپلیکیشن موبایل
  • پوشش دادن انواع محدودیت‌های مرخصی، اضافه کار و ...
  • پوشش جابجایی و جایگزینی شیفت کارگران

همواره می توانید روی ما حساب کنید