راهکار سازمان های غیر متمرکز

راهکارهای کسری برای صنایع مختلف

برای سازمانهایی همچون شرکت پالایش خون یا بانک مهر اقتصاد که نیاز به دسترسی به سیستم از مکان های مختلف تحت شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی سازمان و همچنین امکان اعطا دسترسی های متفاوت به افراد مختلف دارند این راهکار ارائه شده است.

building-icons12

راهکار حضور و غیاب :

  • دسترسی به سیستم از مکان های مختلف تحت شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی سازمان
  • امکان اعطا دسترسی های متفاوت به افراد مختلف

همواره می توانید روی ما حساب کنید