راهکار شرکت های پیمانکاری و عمرانی

راهکارهای کسری برای صنایع مختلف

با توجه به پیچیدگیهای صنعت پیمانکاری در کشور و با شناخت ویژگی‌های آن، شرکت مهندسی کسرا راهکار نرم‌افزاری خاصی در غالب نرم افزار حضور و غیاب برای شرکت‌های پیمانکاری تولید کرده است. در عرضه این راهکار، نیازهای این صنعت به شرح ذیل در نظر گرفته شده است

19

راهکار حضور و غیاب :

  • امکان ثبت کارکرد برای پروژه های مختلف
  • امکان تعریف پروژه و تسک و انتساب تسک به پروژه
  • ارتباط به حضور و غیاب جهت چک کردن تسک های ثبت شده
  • امکان وضع محدودیت های مختلف برای پروژه ها
  • امکان انتساب مدیران به پروژه های مختلف

همواره می توانید روی ما حساب کنید