دستاوردها

شرکت مهندسی کسرا
Home » دستاوردها

گواهینامه ها

گواهینامه ارزیابی امنیتی APA شرکت مهندسی کسرا
پروانه بهره برداری شرکت مهندسی کسرا
مجوز فعالیت شرکت مهندسی کسرا

تقدیرنامه نرم افزار

تقدیرنامه سخت افزار