دستاوردها

مهم ترین دستاورد ما اعتماد مشتریان است

گواهینامه ها

گواهینامه ارزیابی امنیتی APA شرکت مهندسی کسرا
پروانه بهره برداری شرکت مهندسی کسرا
مجوز فعالیت شرکت مهندسی کسرا

تقدیرنامه نرم افزار

تقدیرنامه سخت افزار